ВАРНЕНСКИ И ПРЕСЛАВСКИ МИТРОПОЛИТ СИМЕОН, СЪЧИНЕНИЯ, ТОМ 1: ЦЪРКВА И ИСТОРИЯ

Варненски и Преславски митрополит Симеон (1840–1937) е деец на Българското възраждане и на църковнонационалната борба, най-младият митрополит на Българската екзархия, станал такъв едва на 32 години и управлявал епархията си в продължение на 65 години – безпрецедентен случай в православния свят. След Освобождението е един от „строителите на съвременна България”, държавен и просветен деец, председател на III ОНС (1882–1883); публицист, учен-елинист, преводач, редовен (1884) и почетен член на БАН (1923). По многообразните си дарования, дела и заслуги, по мащаба на своята личност митрополит Симеон може да бъде сравняван не толкова със съвременниците му, колкото с големите духовни дейци и книжовници на миналото от величината на патриарх Евтимий.
Според авторитетното свидетелство-признание на акад. Михаил Арнаудов (1930) митрополит Симеон е „жива история на българските усилия за църковно, културно и национално въздигане в последните 70 години“, в дейността си той е примирил „ония разнородни нравствени подбуди, които движеха протагонистите на Българското възраждане от Паисия до Илариона Макариополски“, а неговият живот е пример за „апостолско служене на християнския и народен дълг“. Съчиненията на Варненски и Преславски митрополит Симеон се издават за пръв път.


ЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ СЪТВОРЕНИЕ – КАКВО КАЗВА НАУКАТА
АВТОР: ПРОФ. Д-Р Д. СВИЛЕНОВ, ИНЖ. П. ЩУДЕР

Днес еволюционната теория е широко разпространен начин на мислене. В много държави на света тя оказва голямо влияние в редица области на живота. В повечето училища и университети  еволюционната теория се представя и преподава като наука, като по този начин формира мирогледа на цели поколения.В противоположност на нея  библейското учение за сътворението се представя като легенда или средновековен ненаучен начин на мислене, който се приема и поддържа само от религиозни и необразовани хора. Задължени сме да си отговорим на въпроса правилен ли е такъв начин на мислене и можем ли безусловно да го приемем? Както еволюционната теория, така и библейското учение за сътворението представляват два различни начина на мислене, два различни мирогледа. Практически те се приемат  единствено на вяра.Тук става дума за два различни и напълно противоположни видове вяра. Кой от тях е правилен, могат да отговорят единствено науката и личната опитност на човека. Всеки човек трябва да си отговори: има ли или няма Бог; приема ли или отхвърля съществуването Му. От отговора на този въпрос се определят до голяма степен смисълът и целта на живота на човека.


ПЕТЪР ДЪНОВ И ВАНГА – ПРОРОЦИ И ПРЕДТЕЧИ НА АНТИХРИСТА (ЧАСТ 1 И ЧАСТ 2)
АВТОР:   Йеромонах Висарион (Зографски)

Настоящата книга се издава в две частое написана с ясната цел да предупреди българското общество за огромните духовни опасности на окултната измама и да напомни за красотата на истинското православно християнство, което единствено води във Вечността.


ЖИВОТЪТ НА СХИАРХИМАНДРИТ ВИТАЛИЙ

 Спомени на духовни чада.
Писма.
Поучения


КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕ ВСЯКО МОМИЧЕ

Книгата е посветена на най-важните въпроси от нравственото възпитание на момичетата и е предназначена за четене в семейството. В нея се отделя особено внимание на подготовката на момичето за семеен живот,на придобиването на добри навици и качества, необходими за бъдещата жена и майка. Тук се осветляват от православна гледна точка проблеми особено вълнуващи подрастващите девойки: дружбата и любовта, външната и вътрешната красота, справедливостта и милосърдието, изборът на житейски път.Написана във формата на поучителни разговори между майка и дъщеря (в началото това е петгодишно момиченце, а към края – на около петнадесет години), книгата се чете леко и се надяваме, че ще се окаже полезна както за родителите, така и за децата.

Реклама