Автор: св. Йоан Златоуст

Християните трябва да живеят като Христови ученици, съобразявайки се с това, което води към Христа: „Вземете Моето иго Върху себе си и се поучете от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой за душите си“ (Мат. 11:29).

Християните са словесно стадо на Иисуса – затова трябва да слушат гласа на собствения си Пастир и само подир Него да вървят: „Моите овци слушат гласа Ми, и Аз ги познавам, и те вървят подире Ми“ (Иоан 10:27).

Християните са лози на Христовото лозе, затова по живот в Него трябва да са вкоренени, в Неговото име да принасят плод, всичко да правят и да имат, което е свойствено и достойно за Христа: „Аз съм лозата, вие пръчките“ (Иоан 15:5).

Християните са членове от Христовото тяло – затова във всяко дело трябва да бъдат съвършени, според повелите на Господа и даровете на Светаго Духа, съответствено на Главата, която е Христос: „Нима не знаете, че телата ви са Христови членове?“ (1 Кор. 6: 15).

Всеки християнин е невеста Христова – затова той трябва да пази чистота във всичко, според единствената воля на Младоженеца: „Сгодих Ви за едничък мъж, за да ви представя на Христа като чиста девица“ (2 Кор. 11:2).

Християните са Божии храмове – затова следва да се свети, чисти и изпълнени само с това, което принадлежи за служба на Бога: „Защото вие сте храм на живия Бог“ (2 Кор. 6:16).

Християнинът трябва да стане чиста и непорочна жертва за Бога, който във всичките си членове и свойства да пази здраво благочестие: „Моля Ви, братя. да представите телата си в жертва жива, свята и благоугодна Богу, и това ще бъде вашето духовно богослужение“ (Римл. 12:1).

Християните са чеда Божи и затова е необходимо да се преобразят в образа на Бога, доколкото е възможно, според мярката на човешките дарования: „Чеда мои, за които съм пак в родилни болки, докле се изобрази във вас Христос“ (Гал. 4:19),

Какво е свойствено на християнина? „Вяра, която действува чрез любов“ (Гал. 5:6).

Какво е свойството на самата вяра? Несъмнена увереност в истинността на боговдъхновените слова, която да не се разклаща от никакво съмнение, откъдето да се поражда то.

Какво е свойството пък на верния? Да притежава такава твърда увереност, че да не се осмелява нищичко да прибави или отстрани от вярата си!

Какво пък е свойствено на Бога от страна на християнина? Да Го люби, да изпълнява заповедите Му и да цени славата Му.

Какво е свойството на любовта към ближния? Да не търси своята полза, а ползата на ближния.

Какво е още необходимо за християнина? Да се очисти от всяка скверност на духа и плътта, да твори святост със страх Божии, да служи на любовта Христова, да стане свят и непорочен, та така да приема тялото и кръвта Христова за спасение! От всичко най-важно за християнина е – да бъде всякога готов да посрещне Господа, защото никой не знае часа на пришествието Му.

Реклама