Автор: о. Александър Лашков

„Колко са многобройни делата Ти, Господи; всичко си направил премъдро” (Пс. 103:24)

Тези възторжени думи на псалмопевеца св. пророк и цар Давид са израз на възхищението на древния човек, изправен пред нео­бозримото величие, красота и целесъобразност на вселената. Та­зи възхита се споделя от всички непредубедени наблюдатели – учени, философи и поети. Нещо повече. Колкото по-дълбоко нау­ката прониква в тайните на вселената, толкова по-убедително се налага изводът, че тя, вселената, не е плод на някаква сляпа слу­чайност; че животът на земята не е възникнал чрез комбинация от неживи молекули, попаднали (случайно) при подходящи усло­вия и пр., а че всичко е чудно и хармонично творение на един аб­солютен Разум.

Твърде интересни са заключенията на учените, които работят по програмата СЕТИ. Вече няколко десетилетия те „подслушват” Космоса със свръхмощна апаратура и търсят друга цивилизация, а също така искат да открият и как се е развил животът на земя­та. Констатациите им са следните: сложни и интелигентни извън­земни организми или изобщо няма, или са изключителна рядкост; ако въобще има живот в Космоса, то той е на нивото на примитив­ни микроорганизми. Причина за уникалността на човека е самата планета, която според стандартите на вселената е нещо като свръх-луксозно и идеално разположено имение. Бог безспорно е създал едно специално място със специални условия, за да можем да съ­ществуваме ние и да има живот на Земята. Нашето слънце е ста­билна звезда без мощни изригвания на радиация, които биха уни­щожили всеки по-напреднал живот. Огромната планета Юпитер със своята мощна гравитация „всмуква” към себе си летящите към земята астероиди. А благодарение на балансиращата роля на Луната, Земята се движи по умерена орбита, което гарантира спокоен и постоянен климат. Това спокойствие, продължило над четири милиарда години, осигурява и гарантира живота въобще, както и нашето съществуване на Земята.

Ако оставим макрокосмоса и се вгледаме в себе си, ще откри­ем с не по-малко удивление, че човекът също е една малка вселена, пълна с чудеса и тайни. Колко способности, колко качества и дарби ни е дал Бог! (За много от тях и за размера им ние дори не подозираме, защото не сме се потрудили да ги разкрием и разви­ем). И всичко това, както и цялата вселена, Бог е сътворил и ни е дал за добро – да го изучаваме, да го владеем, да го стопанисва­ме, да го ползваме и поддържаме. Нищо излязло от Божиите ръце не е и не може да бъде лошо или зло. Сътворявайки ни, Той ни е отрупал с блага, създал ни е прекрасни условия да живеем щаст­ливо, да се трудим с радост и да се усъвършенстваме. Бог ни е дал всичко за благоупотреба. Но ние, поради своята увредена от греха природа, го използваме по-често за злоупотреба. Впрочем, позната ли ви е думата благоупотреба, благоупотребявам? Фак­тът, че тя е почти забравена и напълно изчезнала от нашия речник, е достатъчно красноречив. Малцина са тези, които благоупотребяват с личните си и природни Божии дарби и дадености. Почти всички злоупотребяваме почти с всичко.

Удивително и направо невероятно е, но ние, хората, наистина злоупотребяваме с всичко. Злоупотребяваме с дарбите и качест­вата си, злоупотребяваме с младостта и силата си, със зрелостта и опита си, с разума и сетивата си. Злоупотребяваме буквално с всичко, което е в нас и около нас.

Да вземем за пример зрението – това безценно благо, дадено ни от Бога не само да гледаме, но и да виждаме. Но колцина от нас наистина виждат? Те гледат слънцето, звездите и небесната шир, но не виждат техния Творец; съзерцават и се любуват на земните красоти и блага, но те за тях са само средства за грехов­ни наслади и източник на богатства; гледат своите ближни, техни­те нужди и страдания, но не виждат в тях Божия образ, не виждат своите братя и сестри, а ги презират и ги смятат за свои врагове и роби, които са длъжни да им служат. Такива хора виждат само широкия и гладък път на земното благополучие и радост, а не мо­гат да съзрат пътя към царството Божие. За такива хора казваме, че са физически зрящи, ала духовно слепи. Те са изгубили (а ня­кои изобщо не са го придобивали) чрез непрекъсната злоупотреба с телесните си очи своето духовно зрение и са истински духовни слепци.

Фарисеите, книжниците и еврейските първенци са свидетели и очевидци на делата и чудесата Христови. Но какво видяха те? Видяха ли в Негово лице Божия Син и очакван месия? Съвсем не. Те видяха един богохулник, Който с бесовска сила върши всички­те си изцеления! Какъв крещящ пример за злоупотреба със зрени­ето. Поради духовната си слепота с това скъпоценно благо – физическото зрение -те злоупотребиха за своя погибел.

А Вартимей, слепецът от днешното евангелско четиво, Бог из­церява? И отново дарява с телесно зрение. Защо? Единствено по­ради вярата му. Тя е тази сила, този феномен, който определя от­ношението ни към Бога и на Бога към нас, човеците. Вярата е това чудно средство, което отваря духовните ни очи и ни помага не само да гледаме, но и да виждаме с телесните. Чрез вяра ние се предпазваме от злоупотреба с всички блага, с които Бог ни е дарил – и тези, които е вложил в самите нас, и тези, които са в заобикалящия ни свят.

Нека, като истински християни, ги благоупотребяваме – за наша радост и благоденствие, за богоуподобяване и спасение. А да ги благоупотребим, това значи да ги използваме за това, за което са предназначени. Природните ресурси – за добро стопанисване и правилно ползване; собствените си способности – за общо благо, а не само за лично обогатяване. Така ще изградим един свят с по-малко егоизъм и неправди, свят не на злоупотреби, а на благоупотреби.

Свят, който ще хармонира възможно най-пълно с великия и дивен Божи замисъл.

1 декември 2002* – Произнесена в храм „Света Троица”, източник: alashkov.wordpress.com

Реклама