Автор: проф. д-р Здравко Пено

Евхаристията — вечната Тайна вечеря

Църквата като общност на верните, събрани в Христос, най – пълно се проявява в Евхаристията като тайнството на Царството Божие и на Христовото присъствие на земята. Предусловие за Евха­ристията е събранието на верните около Христос, а нейната цел е идването на Божието царство, което става достъпно за верните в същата тази Евхаристия. Именно затова светата Литургия започ­ва с думите: „Благословено е Царството на Отца и Сина и Светия Дух“. Така Евхаристията продължава проповедта на Господ Хрис­тос, която е започнал с думите: времето се изпълни и наближи царст­вото Божие; покайте се и вярвайте в Евангелието (Марк. 1:15).

Според св. Теодор Студит светата Евхаристия съдържа ця­лото Домостроителство на спасението[1]. Евхаристията обаче не е повторение на събитията от живота на Христос, защото това е невъзможно. В нея мистично продължава Тайната вечеря, която Господ Христос приготвя за Своите ученици, и това е същата онази Трапеза, която Господ тайнствено е приготвил в Царството Божие. В този век Трапезата е отворена за всички поколения вярващи, ко­ито създават неразделното единство на Тялото Христово, което е Църквата. Затова на православните икони Тайната вечеря се изоб­разява така, че половината трапеза заемат апостолите, а останалото място е предназначено за всички, които ще пристъпят към причас­тие до Второто пришествие. Тогава на Трапезата ще седнат всички, отзовали се на призива на Царския Син (срв. Мат. 22:2-14).

Евхаристията предполага обожението на човешката приро­да, като Христос принася и приема: принася по мярката на единст­вото с човешката природа и приема по мярката на единството с Отца. Оттук всичко, което човекът внася в Евхаристията — незави­симо дали става дума за неговата природа, или за даровете — ста­ва Тяло Христово. В Евхаристията се освещават всички, а на първо място, този, който предстоятелства евхаристийното събрание и принася светата Евхаристия на Бога. Всички, които участват в При­частието, стават свети, защото тяхната святост извира от светостта на Господ Христос, Който е Единствено Светият.

[1] Св. Теодор Студит, Опровержение срещу иконоборците, 1-3, PG 99,340.

Из „Основи на православната вяра (Катихизис)“, Пено, проф. д-р Здравко М., превод от сръбски: д-р Свилен Тутеков, изд. „Синтагма“, Велико Търново, 2008 г., ISBN 978-954-92106-1-3.

Реклама