Автор: проф. д-р Здравко Пено

В светата Евхаристия като тайнство на вечната радост на вяр­ващите намира истинското си предназначение и светото тайнство Брак. Смисълът на това тайнство е прославянето на нововенчаните и на тяхното потомство в Царството Божие. Църквата благосла­вя венчаващите се за раждане на деца и умножаване на човешкия род — заповед, дадена отначало на прародителите — но ги вижда и като прославени пред Бога. В съответствие с това са думите, ко­ито свещеникът казва по време на венчани ето: „Господи, Боже наш, със слава и чест ги венчай“. Дълбоката връзка между бъдещите съ­прузи посочват и думите от Послание до Ефесяни, което се чете по време на венчанието: „и ще бъдат двамата една плът. … Тази тайна е велика; но аз говоря за Христа и за църквата*“ (Еф. 5:31-32). Следова­телно в светото тайнство Брак на първо място е преживяването на реалността на Царството Божие, а на второ място са биологични­те отношения. В този смисъл трябва да се разбира практиката за забраната на венчание през Светлата седмица, с оглед на това, че през този период Църквата преживява по особен начин радостта на Бъдещия век, защото при възкресението нито се женят, нито се мъжат (Мат. 22:30).

* Точният превод от грц. език е „в Христа и Църквата“. — Бел. прев.

Из „Основи на православната вяра (Катихизис)“, Пено, проф. д-р Здравко М., превод от сръбски: д-р Свилен Тутеков, изд. „Синтагма“, Велико Търново, 2008 г., ISBN 978-954-92106-1-3. 

Реклама